قلمرو پوشش و حریم خصوصی در سیاست کیفری اسلام
75 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
حریم خصوصی تحت عناوین مختلفی در قوانین کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بصورت مجمل مطرح شده، ولی با بررسی شریعت اسلامی پی می بریم. که ابعاد آن در اسلام و حقوق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسائل مهمی که در این زمینه اسلام به آن تاکید کرده است، مسأله پوشش انسان‌ها است. موضوع پوشش آنچنان دارای اهمیت است، که قرآن کریم آیات متعددی را به آن اختصاص داده، و درباره لباس و حجاب بطور عموم و آراستن آن به تقوی و عفاف و استفاده از زینت‌ها و حدود آن مطالب مهمی را بیان داشته است تا با رعایت کردن آن سلامت فرد و جامعه حفظ شود. لذا تحقیق حاضر تلاشی است در بررسی قلمرو و زمینه های حریم خصوصی و پوشش در فقه اسلامی و حقوق ایران و مسایلی که در این زمینه وجود دارد. واژگان کلیدی: حریم خصوصی،سیاست کیفری اسلام، پوشش،